ผู้อำนวยการเป็นผู้แทน มอบทุน จากมูลนิธิ ดร สะออน ปทุมเทวาภิบาล แก่นักเรียนจำนวน 2 คน

22 พ.ย. 2564 โรงเรียนกมลาไสย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา2564. จำนวน2ทุน ทุนละ3,000บาท ได้แก่ 1.นายภูริเดช ราชอาจ ม.6/1 2.นายณฐนนท์ ภูมิประหมัน ม.5/3 โดยมีนายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย เป็นผู้แทนมูลนิธิในการมอบ พร้อมให้โอวาทและพบปะกับนักเรียน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *