การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Amazing @ my local โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนวัตวิถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกมลาไสย

การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Amazing @ my local โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนวัตวิถี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกมลาไสย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *