การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *